Българското правителство грубо нарушава законодателството и националния интерес

Подобни
Новини

първи
първиhttp://първи.бг
“първи.БГ” събира на едно място новинарския поток от добре познатите newsONE, cultureONE и BulgariaONE. Медията е с 5 центъра (хъбове) – Национален, Регионален, Криминален, Развлекателен и Културен. Нашата идентичност e изцяло на български език. Дори може да посетите сайта, използвайки домейна на кирилица - първи.бг. От технически съображения и лесна достъпност за хората от чужбина ще работи и домейна www.prv.bg. В “първи.БГ” ще налагаме използването на чист български, като част от политиката на медията да опази и съхрани езикът ни. “първи.БГ” отразява само и единствено новини от и за България и всичко случващо се в страната ни.

Българското правителство грубо нарушава европейските директиви, българското законодателство и национален интерес.

Коалиция „За да остане природа в България“ осъжда приемането на Стратегическа визия за развитие на електроенергийния сектор на Република България 2023 г. – 2053 г. от Министерския съвет на 18 януари, без да е проведена задължителната екологична оценка и без да са направени задължителните обществени консултации. Това действие на правителството е в нарушение на:

  • чл. 3 от Директива за стратегическа екологична оценка (Директива 2001/42/ЕО), 
  • чл. 6 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна,
  •  чл. 6 от Конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда
  • чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие
  • глава Шеста от Закона за опазване на околната среда

От Коалицията обръщаме внимание на правителството на Република България, че всички документи, изготвени за нуждите на енергетиката и предвиждащи изграждане или извеждане  от експлоатация на АЕЦ и големи ВЕЦ, като посочените в Стратегическата визия ВЕЦ-ове на Дунав, Горна Арда и Места, задължително подлежат на екологична оценка, оценка за съвместимост с целите на Натура 2000 мрежата и на процедура за обществено участие в процеса на вземане на решения.

Организации от Коалицията ще обжалват взетото решение на Министерския съвет, доколкото то е грубо нарушение на множество европейски и национални екологични норми.

Коалицията „За да остане природа в България“ обръща внимание на народните представители от 48-то Народно събрание, че така одобрената Стратегическа визия пристъпва принципа на правовата държава.

В коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNESCO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF България, Грийнпийс България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.

- РЕКЛАМА -spot_img

Най-новото
Виж