БВП през третото тримесечие на 2022 година

Подобни
Новини

първи
първиhttp://първи.бг
“първи.БГ” събира на едно място новинарския поток от добре познатите newsONE, cultureONE и BulgariaONE. Медията е с 5 центъра (хъбове) – Национален, Регионален, Криминален, Развлекателен и Културен. Нашата идентичност e изцяло на български език. Дори може да посетите сайта, използвайки домейна на кирилица - първи.бг. От технически съображения и лесна достъпност за хората от чужбина ще работи и домейна www.prv.bg. В “първи.БГ” ще налагаме използването на чист български, като част от политиката на медията да опази и съхрани езикът ни. “първи.БГ” отразява само и единствено новини от и за България и всичко случващо се в страната ни.

(ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ)

През третото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.2% спрямо третото тримесечие на предходната година и с 0.6% спрямо второто тримесечие на 2022 г. според сезонно изгладените данни по експресни оценки.

Годишни изменения

През третото тримесечие на 2022 г. БВП се увеличава с 3.2% спрямо третото тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност нараства с 3.4%.

Крайното потребление регистрира ръст от 3.0%, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 8.4% през третото тримесечие на 2022 г. спрямо третото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава със 7.8%, а вносът на стоки и услуги нараства с 5.3%.

Фиг. 1. Темп на прираст спрямо третото тримесечие на предходната година, проценти

Тримесечни изменения

През третото тримесечие на 2022 г. спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 0.6% (табл. 1 от приложението). Брутната добавена стойност нараства с 0.8%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2022 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 0.5%.

Фиг. 2. Темп на прираст спрямо предходното тримесечие, проценти

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2022 г. БВП в номинално изражение достига 44 539.0 млн. лева (табл. 2 от приложението).

Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2022 г. е 39 336.8 млн. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 75.6%, което в стойностно изражение възлиза на 33 668.2 млн. лева. През третото тримесечие на
2022 г. бруто капиталообразуването е 9 780.9 млн. лв. и заема 22.0% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Фиг. 3. БВП по тримесечия за периода 2005 – 2022 г. по средногодишни цени
на 2015 година, млн. лв.

Методологични бележки

В ръководството на Евростат за тримесечните национални сметки експресните оценки за БВП са дефинирани като:

„…най-ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на Системата на националните сметки, данните за която се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове след края на отчетното тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни показатели на националните сметки…“.

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

Разработените експресни оценки за третото тримесечие на 2022 г. са подготвени в срок от 47 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки – темпове на прираст, получени от сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година, стойностен обем в текущи цени и относителни дялове на компонентите в състава на БВП.

Съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания НСИ ще подготви и публикува предварителни оценки за тримесечните данни за БВП за третото тримесечие на 2022 г. на 7 декември 2022 година.

Сезонното изглаждане на статистическите показатели в НСИ се осъществява чрез прилагане на алгоритъма TRAMO/SEATS по методология, описана в Ръководството на Европейската статистическа система за сезонно изглаждане. На сезонно изглаждане се подлагат тримесечните данни за компонентите на БВП по производствения метод и по компоненти на разходите за крайно използване. Прилага се директен метод за сезонно изглаждане, при който агрегираните показатели и техните компоненти се подлагат на самостоятелно изглаждане.

Приложение

Таблица 1

Темп на прираст на БВП – общо и по компоненти, сезонно изгладени данни, експресни оценки

       (Проценти)

Темп на прираст спрямо предходното тримесечиеТемп на прираст спрямо съответното тримесечие на предходната година
IV 2021I 2022II 2022III 2022IV 2021I 2022II 2022III 2022
1Брутна добавена стойност0.90.61.10.811.74.14.73.4
2Корективи-2.74.1-1.7-1.70.24.61.0-2.2
3Брутен вътрешен продукт1.40.40.70.67.65.14.63.2
По елементи на крайното използване:
4Крайно потребление0.90.80.80.57.25.24.93.0
5Бруто капиталообразуване........
в т.ч. бруто образуване на  основен капитал-2.7-1.7-2.6-1.7-11.1-9.5-10.5-8.4
6Износ на стоки и услуги3.03.42.6-1.49.54.08.37.8
7Внос на стоки и услуги1.48.10.9-4.74.011.812.45.3

Таблица 2

Брутен вътрешен продукт за третото тримесечие на 2022 година, сезонно неизгладени данни, експресни оценки

  Трето тримесечие на 2022 година
стойностен обем в текущи цени,млн. лв.относителендял в БВП,%
  
1Брутна добавена стойност39336.888.3
2Корективи5202.211.7
3Брутен вътрешен продукт (1+2=4+5+6+9)44539.0100.0
По елементи на крайното използване:
4Крайно потребление33668.275.6
5Бруто капиталообразуване9780.922.0
6Външнотърговско салдо (7 – 8)1089.92.4
7Износ на стоки и услуги30870.969.3
8Внос на стоки и услуги29781.066.9
9Статистическа разлика0.00.0
- РЕКЛАМА -spot_img

Най-новото
Виж