Cъвет на президентите на BusinessEurope

Подобни
Новини

първи
първиhttp://първи.бг
“първи.БГ” събира на едно място новинарския поток от добре познатите newsONE, cultureONE и BulgariaONE. Медията е с 5 центъра (хъбове) – Национален, Регионален, Криминален, Развлекателен и Културен. Нашата идентичност e изцяло на български език. Дори може да посетите сайта, използвайки домейна на кирилица - първи.бг. От технически съображения и лесна достъпност за хората от чужбина ще работи и домейна www.prv.bg. В “първи.БГ” ще налагаме използването на чист български, като част от политиката на медията да опази и съхрани езикът ни. “първи.БГ” отразява само и единствено новини от и за България и всичко случващо се в страната ни.

Cтокхолмска декларация

Шведското председателство ще трябва да отговори на непосредствените рискове от недостиг на доставки и непоносими цени на енергията, да създаде регулаторни условия, осигуряващи „глътка въздух“ за компаниите и да се справи с предизвикателствата, които натежават върху дългосрочната конкурентоспособност, растеж и заетост на Европа. Съветът на президентите на BusinessEurope се събира в Стокхолм по покана на Конфедерацията на шведските работодатели. Президентите на 40-те федерации, членуващи в BusinessEurope, призовават Европейския съюз да се съсредоточи върху основните си принципи: мир, просперитет чрез търговия и икономическа интеграция. Това е жизненоважно поради войната в Украйна и за да може Европа да продължи да изпълнява ролята си в изключително напрегнатия геополитически контекст. Среда, която да бъде привлекателна за инвестиции в Европа, да генерира дългосрочен растеж и да улеснява създаването на работни места, е от съществено значение за постигането на тези цели и за подкрепа на така необходимия преход към по-екологично и дигитално общество. Европа спешно се нуждае от цялостна стратегия за конкурентоспособност. Това са краткосрочните потребности и дългосрочните предизвикателства, на които задължително трябва да се обърне внимание по време на шведското председателство на ЕС.

  • Предлагане на решения за енергийната криза и успешен зелен преход

Средните годишни цени на природния газ на дребно за промишлените потребители в ЕС се увеличиха над два пъти спрямо цените на енергията за домакинствата и са много по-високи, в сравнение с други части на света. Например, пазарните цени на природния газ на едро са между 5 и 7 пъти по-високи, отколкото в САЩ. Много европейския предприятия поемат тези разходи или само частично ги прехвърлят на потребителите, но все повече компании са принудени да намаляват производството си. Тъй като се очаква в следващите месеци сроковете на дългосрочните енергийни договори или хеджирането на редица компании да изтекат, то при липса на необходимия политически отговор, ситуацията ще се влоши. Оцеляването на европейската промишленост очевидно е заложено на карта: вече виждаме някои признаци на делокализация на производства и можем да се опасяваме, че в близко бъдеще ще бъдат затворени хиляди фабрики, особено МСП.

Спешно се нуждаем от кардинално решение на ниво ЕС, за да смекчим рязко нарастващите цени на енергията и да гарантираме, че Европа ще остане привлекателно място за бизнес. Няма да оставим силите на разделението и индивидуализма да победят над необходимостта от европейско сътрудничество и солидарност и Европейската комисия и Съветът трябва да играят по-ефективна роля в насърчаването на това сътрудничество. Разчитаме на шведското председателство да положи всички усилия за координирани отговори на ЕС за ефективно намаляване на сметките за енергия за бизнеса и домакинствата и спешно да обмисли временно отделяне на цените на електроенергията от цените на природния газ.

Всеки мегаватчас електроенергия и всеки милиард кубически метра природен газ имат значение. Освен това ще трябва да се положат повече усилия за увеличаване на енергийните доставки в Европа, за допълнително диверсифициране на външния обхват на доставчиците и разгръщането на допълнителни възобновяеми, ядрени, нисковъглеродни и газови енергийни мощности в Европа възможно най-скоро. Предложението за съвместно закупуване на газ е важна стъпка напред, която трябва да включва предпазни мерки за защита на чувствителна търговска информация. Всички варианти за улесняване на производството на енергия трябва да бъдат обмислени, включително временни законодателни промени или мораториуми за прилагане.

Продължавайки напред и при прилагането на извънредните временни и краткосрочни мерки, считаме, че трябва да продължим декарбонизацията на нашата икономика, без да я деиндустриализираме. Следователно Европа ще трябва да се върне възможно най-скоро към функциониращ енергиен пазар, който стимулира инвестициите в нисковъглеродни технологии, мрежи и междусистемни връзки и напредък към дългосрочната цел на ЕС за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г. благодарение на предприемачеството и иновациите.

  • Създаване на регулаторни условия за осигуряване на „глътка въздух“ за предприятията

Европейските предприятия спешно се нуждаят от облекчаване на регуляторната среда. Настоящата криза драстично изостря рисковете от деиндустриализация на Европа, като множество компании преместват частично или изцяло производството си извън територията на Европа. Повишаването на заетостта изисква укрепването на индустриалната ни база. По-доброто регулиране, намаляването на административната тежест върху бизнеса и оценката на въздействието на политиките за международната конкурентоспособност са по-важни от всякога. Недостатъчно е частичното компенсиране на регулаторните тежестите съгласно принципа за регулиране за отмяна на предишни тежести при въвеждането на нови („1 in – 1 out” ). Нуждаем се от по-силна култура на добро регулиране, по-малко регулации и отдалечаване от т.нар.дневния ред на ЕС за продължаване на практиката за осъществяване на бизнес както обикновено. Запазването на конкурентоспособността на МСП, както и на големите предприятия трябва да бъде ключово.

Разчитаме на шведското председателство да обедини усилията си с Комисията и Европейския парламент, за да облекчи законодателната тежест върху предприятията, като гарантира, че обещанието за установяване на „проверка на конкурентоспособността“ за всички политики и законодателни инициативи е изпълнено. Подчертаваме значението на отчитането на кумулативния ефект на законодателството на ЕС и избягването на ненужни преразглеждания на законодателството на ЕС, като например директивата за ивропейски работнически съвет или директивата за опаковките и отпадъците от опаковки, както и на постигането на съгласие по работещи разпоредби в ревизираните директиви за промишлените емисии и надлежната проверка. При настоящите обстоятелства е особено важно да се подкрепят европейските предприятия в усилията им да се справят с напрегнатата геополитическа ситуация и да се избегне увеличаването на регулаторната тежест върху тях чрез налагане на изисквания за надлежна проверка, които са непосилни за по-големите предприятия и непоносими за МСП.

Всички организационни структури на Съвета трябва да бъдат мобилизирани, за да създадат съответните регулаторни условия, но Съветът по конкурентоспособност има ключова роля в идентифицирането на разпоредби, които биха подкопали конкурентоспособността на европейските предприятия, както и за предлагането на по-добри решения, когато е налична необходимост от регулиране от ЕС. BusinessEurope има готовност да подпомогне институциите на ЕС в това начинание.

  • Укрепване и задълбочаване на единния пазар

В основата на нашата конкурентоспособност е залегнал добре функциониращият единен пазар. Европейските предприятия трябва да могат свободно да придвижат стоки, услуги, хора, капитали и данни в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Необходими са незабавни действия за премахване на регулаторните бариери и за облекчаване на тежестта върху дружествата на единния пазар, който е техният вътрешен пазар.

Европейската стратегия за стандартизация е ключов елемент в изграждането на единния пазар и неговата дигитализация. Разчитаме, че шведското председателство ще насърчи пазарно ориентирана европейска система за стандартизация с водещото участие на индустрията. Това е от решаващо значение, за да се гарантира, че стратегическата насока на стандартизацията носи конкурентни предимства и осигурява необходимото сътрудничество с основните ни търговски партньори. Повишеното внимание към стратегическата роля на стандартите е добра основа, но не бива да води до протекционизъм и откъсване на Европа от международните тенденции в областта на стандартизацията.

Единният пазар на услуги продължава да бъде фрагментиран и напоследък не се отбелязва напредък за консолидацията му. Разчитаме, че шведското председателство също така ще разгледа регулаторните пречки пред трансграничното предоставяне на услуги и командироването на работници, които могат да попречат на амбициите на ЕС за зелен преход и кръгова икономика. По-специално, следва да се премахнат ненужните национални схеми за издаване на лицензи, удостоверения и разрешителни за предоставяне на услуги. Предложената електронна декларация за уведомяване за командироване на работник и преразгледаните правила на ЕС относно координацията на системите за социално осигуряване за командировани работници следва да бъдат приети приоритетно.

Призоваваме шведското председателство да използва предстоящата 30-годишнина от създаването на единния пазар като катализатор за премахване на пречките пред свободното движение.

  • Насърчаване на основана на правилата глобална търговия

Достъпът до единния европейски пазар чрез общата международна търговска политика и защитата на отворената търговия, основана на правила, превърнаха Европейския съюз в най-големия играч на световната търговска сцена. ЕС разполага с най-голямата мрежа от търговски споразумения в света (42 споразумения, обхващащи 74 държави), като за първи път през 2021 г. износът на стоки към тези партньори надхвърли 1 трилион евро. Отворената търговска политика, основана на правила, е съществена част от привлекателността на Европа като място за правене на бизнес и инвестиции. Необходима ни е повече търговия, за да поддържаме своята конкурентоспособност и лидерство на пазара. Сключването и ратифицирането на търговски споразумения е по-важно от всякога, ако искаме да намалим рисковете и да диверсифицираме експортните пазари и източниците на доставки. ЕС трябва да продължи да бъде предвестник на свободната и основана на правила световна търговия, като в същото време да се увери, че неговите търговски партньори също спазват международните правила. Равните условия на конкуренция са от съществено значение за гарантиране на конкурентоспособността на европейските компании.

В това отношение сме загрижени за мерките, които САЩ предприеха със Закона за намаляване на инфлацията. Подобни мерки са в противоречие с правилата на СТО, тъй като са дискриминационни спрямо износа на чуждестранни компании. Те оказват влияние върху инвестициите в ЕС. Ние настояваме за решение чрез преговори, предимно чрез специалната работна група и Съвета за търговия и технологии ЕС-САЩ, преди това законодателство да бъде приложено в началото на 2023 г. Ако не успеем да намерим решение, ще трябва да обмислим други опции.

В настоящата геополитическа обстановка е естествено ЕС да работи в по-тясно сътрудничество и да развива по-задълбочени отношения с партньори, които споделят общи цели за мир, стабилност, демокрация и върховенство на закона. Въпреки това ЕС трябва да продължи да се ангажира с много повече държави по целия свят (Африка, Азия, Латинска Америка, Тихоокеанския регион и т.н.)

Разчитаме, че шведското председателство ще работи за намаляване на разходите за правене на бизнес от другата страна на Атлантическия океан чрез Съвета за търговия и технологии ЕС-САЩ. Надяваме се, че ще бъде намерено задоволително решение чрез преговори за премахване на дискриминационните елементи в Закона за намаляване на инфлацията в САЩ преди влизането му в сила в началото на 2023 г. Призоваваме също така шведското председателство да насърчи ратифицирането на вече сключените търговски споразумения, каквито са тези с Меркосур и Чили, както и сключването на нови споразумения (например с Австралия и Индия) и да завърши приемането на регламента относно защитата от икономическа принуда от страна на трети държави.

  • Ускоряване на дигиталния преход

Истинският цифров единен пазар е от основно значение за да може Европейският съюз да се възползва от предимствата на непрекъснато нарастващото технологично развитие. Използването на данни от дружествата е от основно значение за бъдещото развитие на бизнеса в Европа, както и за цифровия и зелен преход. Ако искаме да ускорим дигитализацията в Европа, трябва да осигурим добре функциониращи международни потоци от данни, като създадем ясно и просто законодателство и признаем, че няма универсални решения, когато става въпрос за постоянно развиващите се информационни технологии.

Разчитаме, че Швеция ще надгради постигнатия по време на чешкото председателство напредък по Закона за изкуствения интелект с подход, основан на риска, гъвкави изисквания (включително чрез регулаторна тестова среда за изкуствен интелект или т.нар. „пясъчни кутии“) и ясно разпределение на отговорностите. Също така се обръщаме към шведското председателство с молба да работи за Закон за данните, който насърчава обмена на данни чрез запазване на договорната свобода на предприятията, осигуряване на адекватна компенсация за предоставяне на данни и ясни изпълними задължения за трети страни, получаващи данни. Това следва да се направи, без да се намалява защитата на данните, базите данни и търговските тайни и без да се застрашава интелектуалната собственост и чувствителната търговска информация на европейските предприятия.

  • Улесняване на иновациите и преодоляване на недостига на умения

Улесняването на иновациите като цяло и изграждането на мостове със съседни европейски държави, които са лидери в тази област, е от съществено значение за бъдещата конкурентоспособност, растеж и заетост на Европа. Ефективната система за научни изследвания и иновации е в основата на икономическото и социалното развитие на Европа. ЕС инвестира 2,3% от БВП в научноизследователска и развойна дейност в сравнение с 4% в САЩ и 2,44% в Китай. Освен това Европа е склонна да губи най-добрите си иноватори, тъй като компаниите, разработващи технологии в Европа, след това разширяват дейността си в други региони на света. Тези негативни тенденции подкопават бъдещите перспективи за растеж и заетост в Европа и трябва спешно да бъдат променени.

Разчитаме, че шведското председателство ще работи за подобряване на законодателната рамка за осъществяване на иновации в Европейския съюз чрез насърчаване на принципа на иновациите и стимулиране на регулаторните тестови инструменти (“пясъчни кутии”), за да се гарантира, че законодателството на ЕС улеснява пазарното приложение на НИРД. Призоваваме за силна система на ЕС за защита на интелектуалната собственост, реформи в образованието и обучението, за да се подобри способността за отговор на нуждите от нови умения. Приветстваме публично-частното партньорство в областта на иновациите с открита и лоялна конкуренция между предприятията при проекти с публично съфинансиране.

Проблемите с подбора на персонал и недостига на умения възпрепятстват развитието на европейските компании. Разчитаме, че шведското председателство ще гарантира, че Европейската година на уменията (2023) ще доведе до ефективен отговор на настоящия недостиг на работна сила и съществуващото несъответствие между тъсените и наличните умения, като активира безработните и неактивните лица и признае положителния принос на талантите от трети държави за посрещане на нуждите на пазара на труда.

Европейските предприятия належащо се нуждаят от спешни мерки в областта на енергетиката и от регулаторна „глътка въздух“. Това са краткосрочните нужди и дългосрочните предизвикателства, на които трябва да се обърне внимание по време на шведското председателство на Европейския съюз, за да се намерят незабавни решения на енергийната криза и в същото време да се подобри конкурентоспособността на Европа, за да се увеличат работните места и икономическия растеж.

В заседанието участва и Българската стопанска камара, представлявана от зам.-председателя Мария Минчева.

Съветът на президентите има ролята на Общо събрание.

 Вижте декларацията в оригинал:

2022-11-25_stockholm_declaration_-_businesseurope_council_of_presidents

- РЕКЛАМА -spot_img

Най-новото
Виж