Информационна среща за санирането на многофамилни жилищни сгради със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост се проведе в Община Мездра

Подобни
Новини

първи.бг
първи.бгhttps://www.prv.bg
“първи.БГ” събира на едно място новинарския поток от добре познатите newsONE, cultureONE и BulgariaONE. Медията е с 5 центъра (хъбове) – Национален, Регинонален, Криминален, Развлекателен и Културен. Нашата идентичност e изцяло на български език. Дори може да посетите сайта, използвайки домейна на кирилица - първи.бг. От технически съображения и лесна достъпност за хората от чужбина ще работи и домейна www.prv.bg. В “първи.БГ” ще налагаме използването на чист български, като част от политиката на медията да опази и съхрани езикът ни. “първи.БГ” отразява само и единствено новини от и за България и всичко случващо се в страната ни.

При осезаем интерес от страна на гражданите в Община Мездра се проведе информационна среща във връзка с отворената за кандидатстване в края на миналата година процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Кметът на общината Иван Аспарухов благодари на присъстващите за проявения интерес и им пожела успех при кандидатстването с проектни предложения. Той заяви, че през последните години по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра са санирани множество жилищни и обществени сгради и подчерта, че съвместните усилия на заинтересованите страни в тази посока трябва да продължат.   

Инж. Николинка Кътовска, заместник-кмет „Стратегическо планиране, устройство на територията и инфраструктурни проекти“, разясни условията за кандидатстване по настоящата процедура за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. Тя запозна присъстващите с основната и с конкретните цели на процедурата за предоставяне на средства по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, кои многофамилни жилищни сгради са допустими за енергийно обновяване по нея, с допустимите дейности/ строително-монтажни работи за финансиране, степените на проектна готовност, критериите за административна допустимост и за оценка на качеството при оценяване на проектните предложения.

Кътовска обърна специално внимание на задължителните изисквания за постигнати енергийни параметри в резултат на изпълнените енергоспестяващи мерки – постигнат клас на енергопотребление „B” и по-висок и постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия. Ако тези енергийни параметри не бъдат постигнати, всички получени средства подлежат на възстановяване.

Друго важно условие при кандидатстването е, че поради промените в нормативната уредба, касаеща обследването за енергийна ефективност, за всички допустими многофамилни жилищни сгради трябва да се направи (за сметка на собствениците) ново обследване или наличното обследване да се актуализира съобразно новите изисквания.        

Одобрените за енергийно обновяване сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ, в т. ч. на собствениците ще бъдат възстановени почти напълно разходите за енергийно обследване и за технически паспорт.

Директорът на дирекция „Устройство на територията, икономика, общинска собственост и хуманитарни дейности“ инж. Розалина Георгиева запозна председателите на сдружения на собствениците и домоуправителите с конкретните стъпки при подготовката на документите за кандидатстване с проектни предложения: учредяване на Сдружение на собствениците (СС), решение на СС за кандидатстване на сградата за енергийно обновяване по процедурата, възлагане и изготвяне на документи за обследване за енергийна ефективност на сградата, подготовка и подаване на документите в Общината, проверка за административна допустимост и за оценка на качеството, сключване на партньорско споразумение между Общината и СС.

Крайният срок за прием в Община Мездра на заявления за участие по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ е 10 май 2023 г. Заявления, които не са окомплектовани с всички необходими документи, няма да бъдат приемани.

Насоките за кандидатстване и всички необходими документи са публикувани:

• на официалния интернет сайт на Община Мездра, Раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“: https://www.mezdra.bg/?page_id=64269,

• на електронната страница на Министерство на регионалното развитие и благоустройството: www.mrrb.bg , Раздел „Проекти по НПВУ“, Секция „Процедури по НПВУ“, Подсекция „Процедури, отворени за кандидатстване“, Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“,

• в портала на Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020): https://eumis2020.government.bg

- РЕКЛАМА -spot_img

Най-новото
Виж