Извършителите на домашно насилие няма да имат право да осъществяват контакт с пострадалия под каквато и да е форма – по телефон, чрез електронна или обикновена поща, както и чрез други средства и системи за комуникация. Те нямат да получават разрешително за оръжие, а издаденото ще им се отнема. Извършителите ще са задължени да посещават програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева. Това са някои от мерките, които ще бъдат включени в Закона за защита от домашно насилие. Те сапубликувани за обсъждане от Министерството на правосъдието. В тях е заложено пострадалите да бъдат насочвани към услуги за защита, помощ и подкрепа или програми за възстановяване, пише в. “Сега”.

Според Министерството на правосъдието предлаганите промени ще осигурят бърза, ефективна и адекватна защита и подкрепа на пострадалите от домашно насилие, както и ще имат превантивно и възпиращо действие върху извършителите. Като допълнителен механизъм за защита се посочва, че домашно насилие може да се извършва чрез действие или бездействие. Така се въвежда задължение за близките на малтретирано лице да уведомят компетентните органи за актовете на насилие. Улеснява се достъпът до правосъдие като се предвижда в срок до 24 часа държавните, общинските органи, лечебните заведения, юридическите лица, които осъществяват дейност по превенция и защита от домашно насилие да препратят молба, по искане на пострадалия, за образуване на производство по издаване на заповед за защита до съответния районен съд.

Разширява се кръгът на лицата, пострадали от домашно насилие, които могат да търсят защита, като към извършителите се добавят: лица, на които са възложени грижи за детето или лица, на които детето е поверено; лица, които са роднини по права или по съребрена линия до четвърта степен, лицето, което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство; лице, което е съпруг или бивш съпруг на родителя.

Предлага се и създаване на национална информационна система и национален регистър за случаите на домашно насилие. Достъп до данните в системата ще имат МВР, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за качеството на социалните услуги, Държавната агенция за закрила на детето и органите на съдебната власт. Специализираните услуги ще се предоставят безвъзмездно на пострадалите от домашно насилие независимо дали те са изразили съгласие да сътрудничат за разкриване на извършителя. Сред тях са национална телефонна линия с единен хармонизиран телефонен номер за помощ на лица, пострадали от домашно насилие или в риск, консултативен център и защитено жилище.