Обучение по магистърска програма „Медицинска журналистика“ стартира от следващата учебна 2022/2023 г. в Медицински университет-София. Това съобщиха от пресцентъра на учебното заведение.

Факултетът по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ към университета обявява прием по специалността, съвместно с Факултет по журналистика и масови комуникации към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Обучението е задочно, с продължителност 2 семестъра и е насочено към кандидати, които вече имат образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър” по специалности „Журналистика“ или „Връзки с обществеността“. Приемният изпит е устно събеседване, а завършването е с дипломна работа.

Концепцията е в магистратурата да се обучават студенти, които биха искали да работят като професионални журналисти в сферата на здравната и медицинската журналистика. Затова и в преподавателския екип са включени, освен университетски преподаватели, и практикуващи журналисти с ресор здравеопазване.

Това е иновативна образователна програма, която дава възможност за получаване на специфични познания както в областта на журналистиката, така и в сферата на медицината и организацията на здравеопазването. Обучението е с интердисциплинарен характер и комбинира теоретични и практически дисциплини:

·журналистически текст и редактиране,

·комуникационни техники и умения,

·журналистическа етика,

·медицинска терминология и въведение в общественото здраве,

·биоетика и обществено здраве,

·здравно законодателство,

·промоция на здравето и профилактика на социалнозначимите заболявания,

·организация на дейността на информационните агенции и др.