НСИ представи индексите на промишленото производство през август 2022 година

Подобни
Новини

първи
първиhttp://първи.бг
“първи.БГ” събира на едно място новинарския поток от добре познатите newsONE, cultureONE и BulgariaONE. Медията е с 5 центъра (хъбове) – Национален, Регионален, Криминален, Развлекателен и Културен. Нашата идентичност e изцяло на български език. Дори може да посетите сайта, използвайки домейна на кирилица - първи.бг. От технически съображения и лесна достъпност за хората от чужбина ще работи и домейна www.prv.bg. В “първи.БГ” ще налагаме използването на чист български, като част от политиката на медията да опази и съхрани езикът ни. “първи.БГ” отразява само и единствено новини от и за България и всичко случващо се в страната ни.

Индекси на промишленото производство през август 2022 година(1)

 

Индексът на промишленото производство(2) през август 2022 г. се увеличава с 0.7% в сравнение с юли 2022 година. Данните са предварителни и сезонно изгладени(3).

През август 2022 г. е регистриран ръст с 16.5% на календарно изгладения(4) индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2021 година.

 


(1) Данните за август 2022 г. са предварителни. Окончателните данни за юли 2022 г. са публикувани на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/bg).

(2) Месечните индекси на производството измерват измененията в произведената продукция на промишлените предприятия. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози. Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството между два времеви периода. За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост. 

Индексите на промишленото производство се изчисляват при постоянна база чрез претегляне със структурата на добавената стойност по факторни разходи.

(3) Сезонното изглаждане е статистически метод за отстраняване на сезонния компонент на времевия ред.

(4) Календарното изглаждане представлява отстраняване на вариациите в месечните данни, дължащи се на различния брой календарни и работни дни в месеците, на националните празници, както и на наличието на екстремни стойности (например наличието на повече неработни дни през май може да допринесе за спад на производството в някои дейности).


 

Месечни изменения

През август 2022 г. увеличение спрямо предходния месец е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 1.5%, и в преработващата промишленост – с 1.2%, а намаление в добивната промишленост – със 7.6%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на тютюневи изделия – със 17.1%, производството на хранителни продукти – с 11.4%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 10.9%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 9.3%. 

Намаление е регистрирано при: производството на химични продукти – с 11.6%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – с 10.3%, производството на превозни средства, без автомобили и производството на мебели – по 8.5%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 8.4%.

 

Годишни изменения

На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 51.3%, и в преработващата промишленост – с 12.7%, а понижение в добивната промишленост – с 5.7% .

По-съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили – с 68.3%, производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 42.1%, производството на напитки – с 41.9%, производството, некласифицирано другаде – с 33.3%, производството на тютюневи изделия – с 32.6%.

Намаление е отчетено при: производството на лекарствени вещества и продукти – с 14.2%, производството на химични продукти – с 13.7%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители и производството на изделия от каучук и пластмаси – по 12.8%.

 

Приложение

Таблица 1

Изменение на индексите на промишленото производство спрямо предходния месец(5)

(Проценти)

Икономически дейности Код по КИД – 2008

2022

III IV V VI VII VIII*
Промишленост – общо B_TO_E36 5.2 0.0 1.4 -0.7 1.1 0.7
Добивна промишленост B 9.6 -16.2 13.0 -9.9 6.0 -7.6
Добив на въглища B05 12.9 -19.8 8.5 -12.1 7.4 -15.7
Добив на нефт и природен газ B06 .. .. .. .. .. ..
Добив на метални руди B07 9.9 -20.5 26.6 -5.3 -3.2 1.1
Добив на неметални материали и суровини B08 5.5 -5.4 -3.5 -0.5 -0.3 1.5
Спомагателни дейности в добива B09 .. .. .. .. .. ..
Преработваща промишленост C 2.3 4.2 1.6 -2.2 -1.5 1.2
Производство на хранителни продукти C10 3.7 0.6 1.8 -7.0 -2.9 11.4
Производство на напитки C11 4.0 3.4 -3.6 0.8 -6.1 2.7
Производство на тютюневи изделия C12 14.3 12.1 3.3 11.8 -16.4 17.1
Производство на текстил и изделия от текстил, без 

облекло

C13 0.5 0.0 -6.1 1.9 -2.9 7.1
Производство на облекло C14 7.5 4.9 -1.4 -4.8 -3.2 -3.5
Обработка на кожи; производство на обувки и други 

изделия от обработени кожи без косъм

C15 -4.8 3.3 -7.3 -2.1 -3.0 -2.4
Производство на дървен материал и изделия от него, без 

мебели

C16 12.4 -1.4 0.2 -15.8 4.2 -8.4
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и 

картон

C17 4.5 -0.6 4.3 -2.1 0.8 -3.7
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани 

носители

C18 5.4 2.1 -0.1 -8.2 2.6 -2.4
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. .. .. .. .. ..
Производство на химични продукти C20 -1.9 -7.1 1.3 -9.1 -3.5 -11.6
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 0.0 10.5 -2.0 11.5 -8.5 -7.1
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 0.1 0.1 -0.1 -3.3 -1.8 -4.7
Производство на изделия от други неметални минерални 

суровини

C23 -2.2 0.9 2.5 -5.2 -0.7 6.8
Производство на основни метали C24 0.3 -1.0 8.9 -4.0 -4.6 4.0
Производство на метални изделия, без машини и   

oборудване

C25 5.6 47.6 -13.7 -4.2 -7.1 7.7
Производство на компютърна и комуникационна

техника, електронни и оптични продукти

C26 4.8 14.5 3.4 -2.8 8.5 -10.3
Производство на електрически съоръжения C27 1.8 4.6 1.5 -0.8 -0.5 -1.2
Производство на машини и оборудване с общо и 

специално предназначение

C28 2.5 0.4 3.1 -3.6 3.9 -0.3
Производство на автомобили, ремаркета и 

полуремаркета

C29 3.3 -12.0 5.6 10.1 -11.0 10.9
Производство на превозни средства, без автомобили C30 -12.6 9.1 11.6 12.0 13.3 -8.5
Производство на мебели C31 -0.5 -4.8 5.0 -4.0 -2.6 -8.5
Производство, некласифицирано другаде C32 15.2 1.6 4.1 10.8 -18.8 -0.2
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 11.8 -10.7 27.1 -20.9 3.7 9.3
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 24.2 -19.9 -1.4 16.7 13.8 1.5
Производство и разпределение на електрическа и 

топлоенергия и газ

D35 24.2 -19.9 -1.4 16.7 13.8 1.5

(5) Сезонно изгладени данни.

  •  Предварителни данни.

..“ – конфиденциални данни.


 

 

Таблица 2

Изменение на индексите на промишленото производство спрямо съответния месец на предходната година(6)

(Проценти)

Икономически дейности Код по КИД – 2008

2022

ІІІ ІV V VІІ VІІІ*
Промишленост – общо B_TO_E36 19.2 17.3 20.5 17.7 18.0 16.5
Добивна промишленост B 23.0 7.1 18.6 2.3 19.8 -5.7
Добив на въглища B05 81.7 51.3 86.0 43.1 73.8 4.9
Добив на нефт и природен газ B06 -64.1 -56.6 -71.4 -62.7 407.1 -69.4
Добив на метални руди B07 -0.9 -14.3 8.3 -14.3 0.1 -13.7
Добив на неметални материали и суровини B08 7.8 4.2 -1.2 2.9 -0.5 9.4
Спомагателни дейности в добива B09
Преработваща промишленост C 13.1 18.4 21.5 16.5 12.4 12.7
Производство на хранителни продукти C10 15.3 11.0 15.4 10.0 2.2 19.0
Производство на напитки C11 40.1 42.7 40.5 51.1 29.6 41.9
Производство на тютюневи изделия C12 -1.4 2.0 8.0 2.7 -20.7 32.6
Производство на текстил и изделия от текстил, без 

облекло

C13 10.1 5.7 2.9 0.8 -2.7 -5.9
Производство на облекло C14 22.1 26.9 32.5 19.2 15.2 2.5
Обработка на кожи; производство на обувки и други 

изделия от обработени кожи без косъм

C15 -1.8 -0.6 -0.2 -0.7 -11.3 -9.0
Производство на дървен материал и изделия от него, без 

мебели

C16 36.1 27.5 22.7 10.1 11.5 -7.1
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и 

картон

C17 8.3 9.4 18.3 6.9 6.6 -2.0
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани 

носители

C18 -0.3 5.3 10.4 -7.0 -4.5 -12.8
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 30.4 -2.1 89.1 41.2 29.6 20.4
Производство на химични продукти C20 23.6 31.1 22.2 0.6 -3.4 -13.7
Производство на лекарствени вещества и 

продукти

C21 -9.6 16.3 7.0 29.9 7.7 -14.2
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 1.9 -1.8 0.6 -4.4 0.3 -12.8
Производство на изделия от други неметални минерални 

суровини

C23 14.0 18.9 13.4 8.8 7.4 10.5
Производство на основни метали C24 3.4 -2.5 17.4 13.4 20.8 25.3
Производство на метални изделия, без машини и 

оборудване

C25 2.6 43.6 22.9 28.8 6.3 42.1
Производство на компютърна и комуникационна

техника, електронни и оптични продукти

C26 23.0 42.9 41.3 37.8 50.2 23.7
Производство на електрически съоръжения C27 6.0 5.1 9.8 11.1 12.6 8.9
Производство на машини и оборудване с общо и 

специално предназначение

C28 18.0 19.8 23.8 8.6 18.2 15.2
Производство на автомобили, ремаркета и 

полуремаркета

C29 3.7 -0.4 20.1 19.0 14.7 8.1
Производство на превозни средства, без автомобили C30 -6.4 -3.5 37.0 13.5 39.5 68.3
Производство на мебели C31 10.4 3.5 12.3 4.3 1.2 -6.0
Производство, некласифицирано другаде C32 93.8 57.2 96.2 99.7 42.9 33.3
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 15.6 8.4 35.9 10.5 20.1 23.7
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 53.0 19.5 14.1 39.3 52.0 51.3
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 53.0 19.5 14.1 39.3 52.0 51.3

(6) Календарно изгладени данни.

* Предварителни данни.

„..“ – конфиденциални данни.


 

Таблица 3

Индекси на промишленото производство(7)

(Сезонно изгладени, 2015 = 100) 

 

Код по КИД – 2008

2021

2022

VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII*
B_TO_E36 111.3 113.0 114.0 115.8 117.3 119.9 120.3 126.6 126.6 128.4 127.5 128.9 129.8
B 124.6 123.8 114.3 124.1 123.3 135.6 129.2 141.6 118.6 134.0 120.7 128.0 118.2
B05 97.5 109.1 114.6 115.6 112.5 130.0 132.6 149.6 120.0 130.2 114.5 122.9 103.6
B06 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
B07 140.2 133.0 108.9 134.6 135.4 127.5 118.2 129.9 103.2 130.7 123.8 119.7 121.0
B08 135.5 146.1 135.6 141.8 146.4 158.5 153.5 161.9 153.1 147.8 147.0 146.6 148.8
B09 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
C 116.4 117.2 117.0 118.3 121.0 125.0 125.4 128.3 133.7 135.8 132.8 130.8 132.3
C10 111.7 112.1 114.6 115.2 115.9 122.8 123.5 128.2 128.9 131.2 121.9 118.4 131.9
C11 64.4 62.2 64.5 67.6 62.3 98.6 88.2 91.7 94.9 91.5 92.2 86.6 88.9
C12 35.8 42.0 32.2 34.1 26.9 36.3 31.3 35.8 40.1 41.5 46.4 38.8 45.4
C13 125.3 121.8 126.6 115.6 129.7 122.0 117.0 117.5 117.5 110.4 112.5 109.2 116.9
C14 74.0 71.2 73.7 75.7 77.4 79.5 78.3 84.2 88.3 87.1 82.9 80.3 77.4
C15 69.6 70.5 72.0 74.2 75.0 78.2 76.6 73.0 75.4 69.9 68.4 66.4 64.7
C16 90.8 89.2 79.0 79.2 88.5 95.4 96.6 108.5 107.0 107.3 90.3 94.1 86.3
C17 108.4 109.7 107.0 104.3 108.3 104.8 104.1 108.8 108.1 112.7 110.3 111.2 107.1
C18 125.9 116.8 122.2 124.8 120.3 121.2 112.2 118.2 120.7 120.6 110.8 113.6 110.9
C19 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
C20 120.1 119.2 130.0 135.6 140.9 154.8 147.9 145.1 134.8 136.6 124.1 119.7 105.8
C21 132.0 117.9 123.5 124.4 124.7 123.9 115.3 115.3 127.5 124.9 139.2 127.4 118.3
C22 151.8 142.0 141.3 139.6 146.2 154.2 149.2 149.3 149.5 149.4 144.6 141.9 135.2
C23 123.8 122.2 121.7 127.4 117.1 132.7 134.2 131.2 132.5 135.7 128.7 127.8 136.5
C24 96.0 95.8 105.3 105.3 111.4 114.3 116.8 117.1 116.0 126.4 121.3 115.7 120.4
C25 109.1 122.2 115.7 116.1 117.2 127.7 119.5 126.2 186.3 160.8 154.1 143.1 154.2
C26 224.3 236.5 278.7 268.7 205.4 254.7 239.4 250.8 287.1 296.9 288.5 312.9 280.6
C27 148.9 153.6 145.0 147.1 150.9 153.7 154.9 157.7 164.9 167.3 166.0 165.2 163.2
C28 118.7 116.1 120.8 121.3 121.7 129.1 128.8 132.0 132.5 136.6 131.7 136.8 136.4
C29 144.9 116.0 103.4 122.8 153.7 135.6 148.2 153.0 134.7 142.2 156.5 139.3 154.5
C30 190.2 252.5 227.2 219.6 257.3 206.9 240.8 210.3 229.5 256.1 286.9 325.1 297.6
C31 102.2 108.3 110.0 108.0 103.7 118.4 116.7 116.0 110.5 116.0 111.3 108.4 99.2
C32 150.3 170.2 132.7 176.2 201.3 179.4 185.4 213.6 217.0 226.0 250.4 203.3 202.9
C33 108.1 121.2 115.2 93.9 117.3 112.5 117.2 131.0 117.0 148.7 117.6 121.9 133.3
D 88.9 96.1 105.9 102.8 98.7 94.6 96.5 119.9 96.0 94.7 110.6 125.8 127.8
D35 88.9 96.1 105.9 102.8 98.7 94.6 96.5 119.9 96.0 94.7 110.6 125.8 127.8

(7)  Предварителни данни.

„..“ – конфиденциални данни.


 

Таблица 4

Индекси на промишленото производство

(Календарно изгладени, 2015 = 100) 

 

Код по КИД – 2008 2019 2020

2021

2022

VIII VIII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII*
B_TO_E36 102.7 96.8 106.6 113.2 119.0 122.8 119.7 116.1 114.6 133.1 123.6 123.4 129.6 132.4 124.2
B 93.2 107.5 122.3 129.3 127.6 134.1 133.6 132.6 123.8 137.9 109.0 125.7 116.5 124.1 115.3
B05 72.6 67.8 94.0 114.8 136.0 129.1 129.1 144.1 135.0 144.4 101.2 113.5 94.7 114.7 98.7
B06 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
B07 106.9 133.9 140.2 133.0 108.9 134.6 135.4 127.5 118.2 129.9 103.2 130.7 123.8 119.7 121.0
B08 107.5 117.8 143.2 158.6 150.0 159.7 148.5 110.8 120.4 154.3 149.8 150.8 157.7 155.7 156.7
B09 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
C 109.9 102.4 110.9 118.3 123.9 125.4 117.1 115.1 117.4 133.8 135.3 137.1 140.8 135.9 124.9
C10 113.3 99.9 112.1 117.8 125.9 122.2 120.0 109.9 109.1 129.0 122.7 130.5 125.0 118.2 133.4
C11 134.9 123.5 81.4 69.3 60.3 60.9 62.3 63.2 59.9 80.9 87.5 94.6 111.6 109.1 115.5
C12 35.0 32.7 32.8 44.7 35.2 38.5 26.9 20.6 18.9 35.7 45.7 50.4 61.8 49.8 43.5
C13 73.1 76.6 100.7 118.2 135.8 118.7 115.6 112.1 117.7 127.0 118.7 117.9 122.7 109.4 94.7
C14 78.7 69.3 72.3 69.7 74.5 76.5 74.3 86.5 78.6 86.0 81.8 81.3 86.9 91.8 74.2
C15 78.3 56.5 56.9 67.5 77.1 80.4 69.9 84.0 77.5 73.2 70.3 63.7 71.9 76.0 51.8
C16 72.4 72.1 90.7 94.2 84.7 84.2 84.2 81.0 84.5 107.6 107.1 112.1 94.6 100.9 84.3
C17 94.7 85.4 107.6 109.3 110.0 105.5 105.1 103.7 101.2 112.6 106.0 112.9 112.3 114.2 105.4
C18 106.2 96.1 120.1 112.8 130.8 142.3 122.2 108.3 102.6 118.7 119.1 121.3 111.8 113.9 104.7
C19 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
C20 106.0 112.9 116.1 117.3 133.1 137.9 138.1 145.5 141.1 158.7 133.6 135.4 127.7 122.5 100.2
C21 99.4 96.3 121.4 112.4 124.6 137.9 130.1 121.4 101.5 127.1 128.2 121.8 147.9 128.4 104.2
C22 126.4 135.0 147.4 144.8 155.4 144.5 128.6 142.6 143.4 156.4 144.9 146.4 149.3 148.6 128.5
C23 113.4 112.9 130.8 131.3 136.1 138.8 103.1 95.1 109.3 128.2 136.0 146.7 138.7 138.3 144.6
C24 99.3 110.7 86.7 86.4 108.8 112.7 107.2 120.6 117.3 127.5 120.2 125.2 118.8 115.5 108.7
C25 127.7 101.6 105.7 125.7 119.9 127.1 128.0 97.2 109.1 126.7 188.0 156.9 164.9 152.9 150.1
C26 150.2 129.0 197.0 226.8 311.5 300.8 207.7 245.8 225.1 260.3 283.0 290.1 298.2 320.9 243.6
C27 115.9 119.3 134.2 158.8 157.6 159.4 133.6 146.2 152.2 165.8 164.9 161.7 175.1 169.8 146.2
C28 97.3 86.7 103.2 115.7 128.0 130.0 115.9 119.6 124.0 139.0 136.8 133.7 140.3 143.3 118.9
C29 123.5 128.8 125.9 114.9 109.1 134.4 138.6 136.0 151.9 165.9 133.7 135.0 166.1 132.1 136.1
C30 135.9 163.9 145.4 224.8 225.6 230.8 217.6 185.8 259.8 237.6 249.2 258.7 325.8 348.7 244.7
C31 100.4 105.8 99.6 111.5 120.1 116.6 100.5 106.8 107.9 118.5 103.9 112.8 116.0 114.2 93.6
C32 118.0 106.7 149.6 181.5 142.5 192.8 182.8 159.9 166.9 217.5 211.6 218.5 285.6 203.9 199.4
C33 124.4 92.8 104.8 127.4 120.4 104.9 156.3 81.0 100.7 134.1 104.6 140.9 120.6 124.5 129.6
D 75.9 69.0 82.4 86.7 99.5 111.4 125.2 117.3 100.9 133.7 85.9 71.6 93.1 124.4 124.7
D35 75.9 69.0 82.4 86.7 99.5 111.4 125.2 117.3 100.9 133.7 85.9 71.6 93.1 124.4 124.7

(8)  Предварителни данни.

„..“ – конфиденциални данни.


 

- РЕКЛАМА -spot_img

Най-новото
Виж