Процедура за ВЕИ в домакинствата

Подобни
Новини

първи
първиhttp://първи.бг
“първи.БГ” събира на едно място новинарския поток от добре познатите newsONE, cultureONE и BulgariaONE. Медията е с 5 центъра (хъбове) – Национален, Регионален, Криминален, Развлекателен и Културен. Нашата идентичност e изцяло на български език. Дори може да посетите сайта, използвайки домейна на кирилица - първи.бг. От технически съображения и лесна достъпност за хората от чужбина ще работи и домейна www.prv.bg. В “първи.БГ” ще налагаме използването на чист български, като част от политиката на медията да опази и съхрани езикът ни. “първи.БГ” отразява само и единствено новини от и за България и всичко случващо се в страната ни.

На 23.01.2023 г. приключи обществено обсъждане на процедура “Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – Покана 1”. Индикативната дата за отваряне на процедурата е 01.02.2023г., но до днешна дата процедурата не е стартирала.

Ще може да се кандидатства за закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия. 

Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

•Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ); 

•Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия. 

Максималният размер на безвъзмездното финансиране за проектно предложение по Компонент 1 е до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв., и до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лева по Компонент 2.

Всеки краен получател първоначално финансира всички дейности със собствени средства. Структурата за наблюдение и докладване ще предостави безвъзмездното финансиране по:

1) Вариант 1 на Компонент 1 или Компонент 2 – за извършени дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата.

2) Вариант 2 на Компонент 1 или Компонент 2 – за извършване на дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация след сключване на договор за финансиране.

Допустимите кандидати трябва да отговаря на следните критерии:

1)Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда; 

2) Да е собственик на жилището, с което се кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци. В случай че жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на Кандидата;

3)Жилището трябва да е основно за Кандидата.

4) Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;

5)В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, освен критериите по т. 2 и 3, той следва да има съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части); 

6)В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 12); 

7)В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp.

8)Да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp; ???

9)Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, съдържаща или документи на доставената и монтирана инсталация или системa която/които включва/т:

• ценовите параметри на доставката и монтажа и 

• данни за техническите параметри на инсталацията / системата, отговарящи на минималните изисквания, или по-добри от тях.

10) Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата. 

ВАЖНО: Всеки Кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище. В случай че жилището е собственост на повече от едно физическо лице, предложение по настоящата процедура може да се подава само от единия от собствениците му.

Кандидатите не трябва да имат задължения за осигуровки и данъци. Осъждани лица също нямат право да кандидатстват.

Проектите на документите за кандидатстване и изпълнение по процедурата, вижте тук: https://eumis2020.government.bg/…/d5358ff6-70f3-49ba…

- РЕКЛАМА -spot_img

Най-новото
Виж