Производство и доставки на енергийни продукти юли 2022 година

Подобни
Новини

първи
първиhttp://първи.бг
“първи.БГ” събира на едно място новинарския поток от добре познатите newsONE, cultureONE и BulgariaONE. Медията е с 5 центъра (хъбове) – Национален, Регионален, Криминален, Развлекателен и Културен. Нашата идентичност e изцяло на български език. Дори може да посетите сайта, използвайки домейна на кирилица - първи.бг. От технически съображения и лесна достъпност за хората от чужбина ще работи и домейна www.prv.bg. В “първи.БГ” ще налагаме използването на чист български, като част от политиката на медията да опази и съхрани езикът ни. “първи.БГ” отразява само и единствено новини от и за България и всичко случващо се в страната ни.

През юли 2022 г. спрямо предходния месец при производството на енергийни продукти се наблюдава най-голямо нарастване при твърдите горива – с 16.1%, а единствено намаление е регистрирано при природния газ – с 50.0%.
През юли 2022 г. спрямо предходния месец при доставките на енергийни продукти се наблюдава най-голямо нарастване при пропан-бутановите смеси – с 18.2%. Единствено намаляват доставките на безоловен бензин – с 37.9%.

Производство на енергийни продукти

През юли 2022 г. спрямо юни 2022 г. нараства производството на:
твърди горива – с 16.1% до 2 760 хил. т;
пропан-бутанови смеси – с 11.1% до 10 хил. т;
дизелово гориво – с 6.9% до 325 хил. т;
електрическа енергия – с 4.2% до 4 202 ГВтч;
безоловен бензин – с 3.2% до 162 хил. т.
Намалява производството на природен газ – с 50.0% до 1 млн. куб. м (табл. 1 от приложението).

През юли 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на:
дизелово гориво – с 54.0%;
твърди горива – с 39.6%;
безоловен бензин – с 33.9%;
пропан-бутанови смеси – с 25.0%;
електрическа енергия – с 9.6%.
Намалява производството на природен газ – с 50.0%.

Доставки на енергийни продукти

През юли 2022 г. спрямо юни 2022 г. нарастват доставките на:
пропан-бутанови смеси – с 18.2% до 39 хил. т;
твърди горива – с 14.2% до 2 761 хил. т;
електрическа енергия – с 8.3% до 2 614 ГВтч;
природен газ – с 5.0% до 189 млн. куб. м;
дизелово гориво – с 1.9% до 215 хил. т.
Намаляват доставките на безоловен бензин – с 37.9% до 36 хил. т (табл. 2 от приложението).

През юли 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на:
твърди горива – с 34.2%;
пропан-бутанови смеси – с 11.4%.

Намаляват доставките на:
безоловен бензин – с 28.0%;
природен газ – с 27.0%;
дизелово гориво – с 14.3%;
електрическа енергия – с 4.8%.

Методологични бележки

Изследването на енергийните продукти се провежда месечно в съответствие с изискванията на Регламент № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно статистиката за енергийния сектор и неговите изменения. Целта на изследването е да се осигури информация за производството и доставките за страната на основни енергийни продукти – електрическа енергия, твърди горива, природен газ и нефтени продукти. Изследването обхваща производители, вносители и износители на енергийни продукти. Основните наблюдавани показатели са производството и доставката на енергийни продукти.
Динамични редове за производството и доставките на енергийните продукти могат да се намерят на сайта на НСИ: www.nsi.bg, раздел „Енергетика“/Данни.

Твърди горива
Производство – включват се антрацитни, черни, кафяви, лигнитни въглища и твърди горива от въглища. Производителите отчитат пречистеното производство. За въглищата, при производството на които не се отделят инертни материали, пречистеното производство е равно на общия добив.
Доставки – количествата, доставени на вътрешния пазар. Равняват се на общото количество доставки до различните потребители – вътрешно потребление на мините, за ТЕЦ за обществено ползване, за коксуващи заводи и брикетни фабрики, за индустрията, черната металургия и други.
От 1.01.2017 г. брикетите от лигнитни въглища са изключени от месечно наблюдение.

Нефтени продукти
Производство – производството на крайни продукти в нефтопреработвателните заводи или в предприятията за смесване на продукти.
Доставки – доставките на едро на вътрешния пазар на крайни нефтени продукти, осъществени от фирми производители и вносители/износители.
Доставките в страната на нефтените продукти се равняват на: постъпления от първични продукти + производство + рециклирани продукти − гориво за дейността на рафинерията + внос − износ − международна морска бункеровка + междупродуктови трансфери − прекласифицирани продукти − изменение на запасите.

Природен газ
Производство – общото количество сух газ за продажба, произведен в рамките на националните граници, включително офшорното производство. Производството се изчислява след пречистване и извличане на газокондензатите (NGL) и сярата. Изключват се загубите, възникнали при добива, и количествата, които са инжектирани отново, изпуснати в атмосферата или изгорени. Включват се количествата, използвани за нуждите на газовата промишленост, за добива на газ, в тръбопроводните системи и в предприятията за преработка.
Доставки – цялото количество газ, разпределено в страната, включително собственото потребление и загубите.
Данните са представени в милиони кубически метри, като се приема, че природният газ е при еталонни условия – 15°С и 101.325 kPa. За превръщане на количествата от кубични метри при 20°С в кубични метри при 15°С, съгласно изискванията за отчитане на Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за енергийния сектор, използваме коефициент 0.98294.

Електрическа енергия
Производство – отчита се произведената електрическа енергия от ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ (ПАВЕЦ) и електрическата енергия, добита от вятърните генератори и слънчевите панели.
Доставки/Нетно потребление – изчисляват се, като от сумата на произведената нетна електрическа енергия (брутното производство на електрическа енергия, намалено със собствените нужди на електроцентралите) и нетния внос (внос – износ) се приспадне разходът на помпено акумулиращите станции.

- РЕКЛАМА -spot_img

Най-новото
Виж