Законодателната програма на новия кабинет: По-ограничени права за главния прокурор, безплатни учебници, без такси за детски градини

Новото правителство ще интегрира директивата за съотношение между професионалния и личен живот

Подобни
Новини

Цветин Филипов
Цветин Филиповhttp://xn--b1amte3c.xn--90ae
Цветин Филипов е журналист на информационния сайт NewsOne.bg. Всеки ден той ще ви запознава с най-важните и любопитни вътрешнополитически теми в страната, но ще научавате много от него и за сложните международни събития в областта на геополитиката, сигурността и икономиката. Цветин е репортер с опит в сферата на телевизионната журналистика и магистър по "Международна сигурност" от Софийския университет "Св. Климент Охридски" . През последните години изследователските му интереси са насочени силно към процесите в региона на Източна Азия.

“Продължаваме промяната” публикува законодателната програма на проектоправителството с хоризонт пълен 4-годишен мандат. Тя е част от коалиционното споразумение с БСП, “Демократична България” и “Има такъв народ”. Съдържа 73 точки. Част от тях са със срок на изпълнение “незабавно”, други – с конкретен краен срок, а при трети не е определен такъв. Ето и част от планираните промени в близко бъдеще в някои от секторите.

Правосъдие

Разделяне и реформиране на КПКОНПИ. Антикорупционното звено трябва да получи разследващи функции – незабавно, но не по-късно от 3 месеца от започване работа на Народното събрание.

Промени в Закона за съдебната власт, с цел трансформиране на ВСС, с цел магистратите да продължат да упражняват ефективно професията си по време на мандата – незабавно, но не по-късно от 3 месеца от започване работа на НС.

Промени в НПК и ЗСВ, с цел закриване на Sпециализираните наказателен съд и прокуратура – незабавно.

Въвеждане на съдебен контрол върху отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство – незабавно.

Диалог за обсъждане на конституционни промени – незабавно, но не по-късно от 6 месеца от започване работа на НС.

Финанси

Увеличаване прага за задължителна регистрация по ЗДДС до 100 хил. лв. с бюджет 2023 г. и 160 хил. лв. за 2024 г. при строг контрол за свързаност и налагане на санкции.

Изменение на ЗДДС. Срок: въвеждане на два етапа – бюджет 2023 г. и бюджет 2024 г.

Икономика и финанси

Промени в Търговския закон в глава “Несъстоятелност”, създаване на ново гъвкаво дружество, отговарящо на нуждите на стартиращи и иновативни компании – няма посочен срок.

Енергетика

Полагане на усилия битовите потребители да не бъдат извеждани на регулирания пазар от 01.01.2022 г. – януари 2022 г.

Здравеопазване

Създаване на нов Закон за лечебните заведения. Коригиране на дисбаланса в остойностяването на клиничните пътеки и извеждане на ролята им на финансов механизъм, като първа стъпка към преминаване на нова система на финансиране. Пилотно въвеждане на нови финансиращи механизми – 2022 г. -2023 г.

Законодателна инициатива, с оглед създаване на електронно здравно досие и електронна здравна система – до края на 2022 г.

Въвеждане на нови методични ръководства за лечение и диагностика – до декември 2022 г.

Законови промени, гарантиращи дейностите и структурите в трудно достъпни и отдалечени райони, като инфекциозни, родилни и детски звена и отделения, както и социално значими за съответния регион звена да бъдат финансирани на база капацитет и потребност – до декември 2022 г.

Промени в Закона за лекарствените средства в хуманната медицина, с оглед повишаване на достъпа на граждани до медикаменти (деца до 14 г. и др.) – до декември 2022 г.

Вътрешна сигурност

Изменение на ЗОП и ППЗОП за дигитализация на процедурите, ясни правила, по-добро регулиране на “инхаус” процедурите, с цел превенция и предотвратяване на злоупотреби с обществени средства.

Регионално развитие

Ревизия и актуализация на законовите и подзаконови нормативни актове, уреждащи правилата, във връзка с устройство на територията, защитени зони, категоризация на строежите и въвеждането им в експлоатация – до 1 година в срока на мандата.

Туризъм

Промени в Закон за туризма, Закон за местните данъци и такси, Наказателен кодекс, с цел декриминализиране на превозите с МПС до 8+1 места, въведено през декември 2020 г., и ЗДДС, с оглед запазване на специалната ставка 9% – до края на 2022 г., по отношение ЗДДС срокът е незабавен.

Околна среда

Изменение на законите за околната среда, за биологичното разнообразие, за чистотата на атмосферния въздух и за генномодофицираните организми, с оглед прекратяване на наказателни процедури в сфера “Околна среда” – април 2022 г.

Промени в законите за устройство на територията и за околната среда, с цел уреждане проблемите на уличното озеленяване и зелената система в градовете – декември 2022 г.

Промени в Закона за опазване на околната среда, с оглед контрол върху миризмите и светлинното замърсяване – декември 2022 г.

Промени в закона за защита от шума в околната среда, с цел контрол върху шума от строителството и несистемните източници – декември 2023 г.

Промени в закона за отговорността за причинени екологични щети, с оглед обвързването му с административно-наказателните процедури по ЗООС – декември 2022 г.

Промени в Законите за горите, за лова и опазване на дивеча, за рибарството и аквакултурите и други свързани закони, с оглед създаването на Държавна агенция по горите – януари 2022 г.

Международни отношения

Да се въведат в националното законодателство елементите от Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, касаещи пряко насилието срещу жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция)- незабавно, но не по-късно от 6 месеца.

Социална политика

Кодекс на труда – регламентиране на дистанционната работа, дигиталните трудови книжки, европейски стандарти на добавката за нощен труд, транспониране на директиви на ЕС за гъвкаво работно време и гъвкаво използване на отпуски – второ шестмесечие на 2022 г.

Кодекс за социално осигуряване – механизъм за обезщетение на осигурените майки през втората година на майчинството; обвързване минималното обезщетение за безработица с минималната заплата – първо шестмесечие на 2022 г.

Създаване на нов механизъм за ежегодно индексиране на пенсиите, който да е устойчив във времето – второ шестмесечие на 2022 г.

Дефиниране на „енергийна бедност” и „минимално количество вода за питейни нужди и битово потребление” – изготвяне на цялостен механизъм за подпомагане – в срок от шест месеца.

Увеличаване на заплащането на нощния труд.

Транспониране на Директивата за равновесието между професионалния и личния живот.

Прецизиране на уредбата на работата от разстояние.

Изменение на Закона за предучилищното и училищното образование: безплатни учебници за всички ученици от 1-ви до 12-ти клас – юли 2022 г.

Образование

Промяна в Закона за предучилищното и училищното образование, с цел невъзможност за партийно въздействие върху и от страна на РУО, директорите и учителите. Подобряване на нормативната рамка за граждански контрол – 2022 г.

2022-2023 г.: ревизия и актуализация на законовите и подзаконови нормативни актове, уреждащи:

Правилата за подбор и назначаване на директори на образователни институции

Разработване на комплексен план за мотивацията като стратегическа цел и средство за учители, директори, ученици и родители

Нова система за стипендии за учениците

Ограничаване броя учебниците по предмет за всеки клас, промяна в системата за оценяване пригодността на учебниците, пълен преглед на учебното съдържание

Улесняване на достъпа на външни специалисти по определени учебни дисциплини в училищата

Нова система за атестиране на учителите и директорите, включваща оценяване на знанията и уменията на учениците на входа и изхода от съответния образователен етап

Нов модел за финансиране на училищата

- РЕКЛАМА -spot_img

Най-новото
Виж